Show/Hide

Email Us

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Thank you for visiting our site.

If you would like more information about mental health services, please send us an email with your contact information.

Someone from the Department of Behavioral Health will contact you in 1 - 2 business days.

If this is an emergency, please dial 911.

For Children's Mental Health Services
(17 years and under)

Click Here

 For Adult Mental Health Services
(18 years and older)

Click Here

Gracias por visitar nuestro sitio.

Si desea más información sobre servicios de salud mental, por favor envíenos un correo electrónico con su contacto información.

Alguien del Departmento de Salud de Comportamiento lo contractará em 1 - 2 días laborales.

Si se trata de una emergencia, oprima el 911.

 Para servicios de Salud Mental de los Niños
(17 años y menores)

Haga clic aquí

 Para servicios de Salud Mental de para Adultos
(18 años o más)

Haga clic aquí

Ua tsaug koj tuaj saib peb saum internet.

Yog koj xav paub ntxiv txog kev pab rau kev nyabxeeb ntawm siab ntsws (mental health services), thov ntaus ntawv, los sis email, tuaj cuag peb.

Lub TuamTsev Muab Kev Pab Rau Kev NyabXeeb Ntawm SiabNstws (Department of Behavioral Health) mam li hu rau koj li ntawm 1 - 2 hnub tom ntej no.

Yog tias koj muaj teebmeem ceev heev yam tos tsis taus (emergency), thov hu rau 911.

 Kev Pab rau meNyuam Yaus
(17 xyoo rov hauv)

Nias Nov

 Kev Pab rau Neeg Laus
(18 xyoo rov sauv)

Nias Nov