General Information

Contact Dept

 • Phone:
  (559) 600-9180
 • Fax:
  (559) 600-7674
 • Address:
  4441 East Kings Canyon
  Fresno, CA 93702
 • Access Line:
  1-800-654-3937
 • Urgent Care Wellness Center:
  (559) 600-9171
 • TTY:
  Dial 711 to reach California Relay Service

 

Nroog Fresno Tsab Cai Tswj Kev Nyuaj Siab (MHSA)

Walkway

Cov xwm txheej hais txog tsab cai 63 tam sim no

Zoo siab txais tos nej tuaj rau ntawm Nroog Fresno Tsab Cai Tswj Kev Nyuaj Siab (MHSA) qhov website. Tsab cai Mental Health Services Act (uas thaum ub yog tsab cai 63) muaj nyiaj pab cov zej zog tsim thiab nthuav lawv cov kev pab tshiab rau cov menyuam, cov hluas, cov laus, thiab cov laus-laus huvsi.

Cov pej xeem hauv Xeev California no tau tso cai pom zoo thaum lub 11 hlis xyoo 2004 kom nrhiav kev koom tes pab rau suam kev nyuaj siab. Qhov ntsiab ntawm qhov chaw siv nruab ntug (site) no yog tsim los qhia thiab caw koj tuaj koom nrog qho kev npaj tawm tswv yim rau Nroog Fresno Tsab Cai Tswj Kev Nyuaj Siab no.

Yog koj muaj dabtsi los sis lus nug tej, thov qhia peb uas yog nias qhov Tiv Tauj Peb (Contact Us). Ua tsaug koj tuaj siab peb qhov chaw siv nruab ntug (website) thiab nco ntsoov rov tuaj saib peb cov xwm txheej tshiab dua.

**Yog xav saib daim ntawv lub Xeev tsab ntawv tso cai rau tsab cai MHSA, thov nias qhov Pom Zoo Pab (Approved Plans) saum toj sab laug ntawm nplooj ntawv no.

Muaj dabtsi tshiab?

 

Zaaj Lug Zoo Ntawm Koj - Mental Health Services Act Survey:

Nias Qhov No Los Qhib Daim Ntawv Tshuaj Nruam 

 Hu tuaj rau cov kos duab (Artwork)

Kev txhawb zoo, kom rov ua tau, thiab rov muaj peev xwm thiab muaj kev koom nrog lub zej zog rau txhua tus thiab txhua pab pawg ntseeg. 

Cov duab uas koj pom nyob hauv nruab ntug (webpage) no yog los ntawm txhua pab neeg thiab qhia txog ntau yam kev ntseeg, tej kev txhawb kom rov ua tau zoo los sis kom paub seb cov neeg kos duab no yog leej twg thiab txhawb kom lawv paub kos duab zoo ntxiv.

Yog koj xav muab koj daim duab kos tau tuaj rau peb, thov hu rau cov saib xyuas hauv tsab cai MHSA.

Cov chaw (link) uas muaj cov duab twb xa tuaj rau peb tso rau sawv daws tau saib rau saum nruab ntug (online) twb muaj li hauv qab no lawm.

Teej Tug Hab Xuv Xwm Lug Ntawm CIMH

 

 "Thoob plaws Xeev California, tib neeg siv kev ntseeg hwj huaj los tswj lawv - ua kev zoo siab raws lawv kev ntseeg, twv kev saib tsis taus thiab txob thuam lwm tus, ua hauj lwm uake txhawb kom pab tau cov neeg raug mob lub sijhawm no."     

 

Yog muaj lus ntxiv dabtsi los sis muaj lus nug? Thov xa (email) tuaj rau peb ntawm:  mhsa@co.fresno.ca.us

 

Back to MHSA Main Page